Trung tâm Tuyển sinh và tư vấn việc làm

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Tuyển sinh và tư vấn việc làm

Số lượng: 03 cán bộ, nhân viên

Giám Đốc
Ths.Nguyễn Đức Long

Danh sách cán bộ nhân viên

1. Giám đốc: Ths. Nguyễn Đức Long
2. Ths: Bùi Quang Tiếp
3. Ths. Nguyễn Thị Nhung

4. Phó Giám đốc: TS Nguyễn Văn Dinh

 

Chức năng và nhiệm vụ:

1. Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo nghề cho nông dân, trung cấp nghề và cao đẳng nghề. Phối hợp với phòng đào tạo và ban chỉ đạo tuyển sinh của trường tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng.
2. Quản lý hồ sơ đầu vào, đầu ra, kết quả học tập rèn luyện của học sinh sinh viên học nghề (bao gồm sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề).
3. Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh sinh viên học nghề.
4. Soạn thảo các hợp đồng, biên bản nghiệm thu, lập dự toán chi tiết và các thủ tục hành chính khác liên quan đến đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
5. Lập kế hoạch thời khóa biểu chi tiết cho tất cả các lớp đào tạo nghề (sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề), phối hợp với các khoa, phòng đào tạo, trạm THTT Uông Bí để bố trí giảng viên dạy nghề tránh trường hợp trùng lặp giáo viên dạy nghề và dạy chuyên nghiệp, theo dõi, tổng hợp khối lượng giảng dạy của giáo viên dạy nghề.
6. Báo cáo đánh giá chất lượng và hiệu quả kinh tế về đào tạo nghề nói chung.
7. Thường xuyên cập nhập, bổ sung và đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, quản lý các chương trình đào tạo nghề.

8. Thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp, tiếp thị mùa thi hàng năm.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo nghề và Hướng nghiệp
Phòng 112 – Khu Hiệu bộ – Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Km 11 – P. Minh Thành – TX. Quảng Yên – T. Quảng Ninh
Điện thoại:
Địa chỉ Email: trungtamdtn.afc@gmail.com