TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2019

Tải về máy để xem

Nghề Chế biến món ăn:

https://drive.google.com/file/d/18EHQs5Uu0V2YVE174rTxN48Gr0d9yT0v/view?usp=sharing

Nghề NTY:

https://drive.google.com/file/d/10Vfuj1XBPqAv0eT00qoJ6cQ4Xmdov16w/view?usp=sharing

Nghề NSH:

https://drive.google.com/file/d/1EvCaRx9RaKbRnaOZDhWZhhyRhSTT7Lfh/view?usp=sharing

Nghề T&BVTV:

https://drive.google.com/file/d/1aNcJN8oJHkF4L3i04xs7irsDMV5fxZkR/view?usp=sharing