Đoàn Thanh Niên

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ 33
NHIỆM KỲ 2014-2017

 

Bí thư: Nguyễn Văn Tường

Di động:          0945.393525
Email:             tuongthoa8286@gmail.com

Phó bí thư: Bùi Quang Tiếp

Di động:          01675.883.238
          

Ủy viên BTV: Nguyễn Kim Kỳ

Di động:          0962.848.885
Email:              kyafcdongbac@gmail.com

Ủy viên BCH: Bùi Vũ Hồng Minh

Di động:         01569.668.339
Email:            

Ủy viên BCH: Bùi Danh Chung

Di động:          0933.379.366
Email:             danhchungbui@gmail.com

Ủy viên BCH: Phan Văn Cường

Di động:          01234.538.296
Email:             

Ủy viên BCH: Lê Ngọc Thảo

Di động:          0977.773.457
Email:

Ủy viên BCH: Phạm Văn Bắc

Di động:          0934.550.228
Email:

Ủy viên BCH: Từ hải Ngọc

Di động:          0969.736.612
Email:

Ủy viên BCH: Nguyễn Anh Cương

Di động:          01698.225.602
Email:

Ủy viên BCH: Nông Sơn Hoàng

Di động:          0974.205.145
Email:

Ủy viên BCH: Trần Thị Thanh

Di động:          0978.962.092
Email:

Ủy viên BCH: Lương Thị Thảo

Di động:          0987.418.995
Email: