Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

 

Hiệu trưởng: TS. Phan Thanh Lâm
Trình độ chuyên môn: TS Lâm nghiệp
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 02033.873.523
Mobilephone:              – Fax: 0333.873.223
Email: thanhlamthln@yahoo.com
hoặc: afcdongbac@gmail.com

 


 

Phó hiệu trưởng: TS. Dương Trung Hiếu
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản lý Tài nguyên rừng
Trình độ LLCT: Cao cấp
Mobilephone: 0904.748.307
Email:  hieuafc75@gmail.com