Chuẩn đầu ra các hệ đào tạo

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Ban hành Chuẩn đầu ra của các chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng học hệ chính quy và các chuyên ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
 
Căn cứ Quyết định số 3719/QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nông lâm Đông Bắc;
Căn cứ các biên bản đánh giá, nghiệm thu Chuẩn đầu ra của các Khoa và biên bản đánh giá, nghiệm thu Chuẩn đầu ra của của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Ban biên tập chương trình đào tạo;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng;
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra của các chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy và các chuyên ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (có danh mục kèm theo).
Điều 2. Căn cứ các Chuẩn đầu ra đã được ban hành tại Quyết định này, các Khoa, Bộ môn liên quan có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện, tiếp tục rà soát, điều chỉnh và xây dựng các Chương trình đào tạo để đảm bảo đạt được Chuẩn đầu ra.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông/bà: Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Trưởng phòng Khoa học & hợp tác quốc tế, Trưởng các Khoa, Bộ môn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Lưu VT, P. Đào tạo.
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY VÀ CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định  Số:      /QĐ-CĐNLĐB  ngày     tháng    năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc)
STT
CHUYÊN NGÀNH
KHOA ĐÀO TẠO
I-
HỆ CAO ĐẲNG
1.
Kế toán
KINH TẾ
2.
Quản trị kinh doanh
3.
Tài chính ngân hàng
4.
Trồng trọt
NÔNG
HỌC
5.
Khuyến nông
6.
Quản lý đất đai
7.
Chăn nuôi
8.
Thú y
9.
Lâm nghiệp
LÂM HỌC
10. Quản lý bảo vệ rừng QUẢN LÝ BVR
11. Phát triển nông thông NÔNG HỌC
II-
HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
1
Kế toán
KINH TẾ
2
Trồng trọt & Bảo vệ thực vật
NÔNG
HỌC
3
Khuyến nông lâm
4
Quản lý đất đai
5
Chăn nuôi thú y
6
Lâm sinh
LÂM HỌC
7
Quản lý bảo vệ rừng (Kiểm lâm)
QUẢN LÝ
BẢO VỆ RỪNG
Download tài liệu đính kèm tại đây
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY VÀ CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO
 
I- CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
1- Ngành Kế toán
Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kế toán hệ Cao đẳng chuyên nghiệp của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, sinh viên có khả năng:
Kiến thức:
– Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
– Có trình độ về toán cao cấp, toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế-quản trị kinh doanh như xác suất thống kê, toán kinh tế đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
– Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ sở ngành kế toán như kinh tế vi mô, nguyên lý kế toán, tài chính tiền tệ, quản trị học, marketing…làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc ngành kế toán;
– Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, các chế độ chính sách kế toán, chế độ thuế và quản lý tài chính.
– Có kiến thức về tin học kế toán, sử dụng phần mềm kế toán;
– Có trình độ tiếng Anh Elementary
– Có trình độ tin học B
Kỹ năng:
– Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như: Word, Excel, PowerPoint, Internet, phần mềm Kế toán;
– Giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh;
– Kỹ năng làm việc theo nhóm và phân tích tài chính doanh nghiệp;
– Kỹ năng tiếp cận, phân tích, so sánh và xử lý một cách tương đối độc lập vấn đề tài chính, kế toán; Lập chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, lập và phân tích báo cáo tài chính, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Có khả năng thực hiện được công việc kiểm toán viên.
– Đủ năng lực để tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật mới trong quản lý kinh tế và hội nhập quốc tế.
Thái độ:
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt;
– Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.
– Có phương pháp làm việc khoa học, cẩn thận biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành kế toán.
Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính, lao động tiền lương, kế toán tổng hợp ở các loại hình doanh nghiệp….có thể công tác trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các thành phần kinh tế hoặc các công ty chuyên về kiểm toán, công ty dịch vụ kế toán.
2- Ngành Quản trị kinh doanh
Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh hệ Cao đẳng chuyên nghiệp của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, sinh viên có khả năng:
Kiến thức:
– Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
– Có trình độ về toán cao cấp, toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế-quản trị kinh doanh như xác suất thống kê, toán kinh tế đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
– Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ sở ngành kế toán như kinh tế vi mô, pháp luật kinh tế, nguyên lý kế toán, tài chính tiền tệ, quản trị học, marketing…làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc ngành Quản trị kinh doanh;
– Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Quản trị kinh doanh như quản lý dự án đầu tư, quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh quốc tế, thẩm định dự án đầu tư, thị trường chứng khoán…;
– Có kiến thức về tin học ứng dụng trong kinh doanh;
– Có trình độ tiếng Anh Elementary
– Có trình độ tin học B
Kỹ năng:
– Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như: Word, Excel, PowerPoint, Internet, ứng dụng tin học trong kinh;
– Giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh;
– Kỹ năng làm việc theo nhóm, quản lý chất lượng, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị dự án đầu tư, tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo;
Thái độ:
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt;
– Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.
– Có phương pháp làm việc khoa học, cẩn thận biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Quản trị kinh doanh.
Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:
Tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh tổng hợp, sinh viên có thể làm việc tại các công ty kinh doanh, công ty xuất nhập khẩu, các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế….với vị trí như nhân viên bộ phận kinh doanh, xuất nhập khẩu.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
– Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;
– Có thể học tập liên thông lên Đại học các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Tài chính- Ngân hàng.
3- Ngành Tài chính ngân hàng
Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng hệ Cao đẳng chuyên nghiệp của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, sinh viên có khả năng:
Kiến thức:
– Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
– Có trình độ về toán cao cấp, toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế-quản trị kinh doanh như xác suất thống kê, toán kinh tế đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
– Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ sở ngành kế toán như kinh tế vi mô, pháp luật kinh tế, nguyên lý kế toán, tài chính tiền tệ, quản trị học, marketing…làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc ngành Tài chính ngân hàng;
– Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Tài chính ngân hàng như tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, nghiệp vụ ngân hàng trung ương, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, kế toán ngân hàng trung ương, kế toán thương mại, phân tích tài chính doanh nghiệp, thị trường chứng khoán…
– Có kiến thức về tin học ứng dụng trong ngành Tài chính ngân hàng;
– Có trình độ tiếng Anh Elementary
– Có trình độ tin học B
Kỹ năng:
– Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như: Word, Excel, PowerPoint, Internet, ứng dụng tin học trong ngành tài chính ngân hàng;
– Giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh;
– Kỹ năng làm việc theo nhóm, quản lý tài chính công, quản lý dự án, thực hiện các nghiệp vụ kế toán ngân hàng, bảo hiểm, thuế..
– Thành thạo kỹ năng nghiệp vụ về tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, marketing, quản lý kinh tế.
– Đủ năng lực để tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật mới trong quản lý kinh tế và hội nhập quốc tế.
Thái độ:
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt;
– Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.
– Có phương pháp làm việc khoa học, cẩn thận biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Tài chính ngân hàng.
Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:
Tốt nghiệp cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng, sinh viên có thể làm việc tại các  cơ quan về tài chính và thuế do nhà nước quản lý, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty cho thuê, quỹ tín dụng, các tổ chức kinh tế khác. Ngoài ra, Sinh viên có thể đảm nhận việc tư vấn tài chính, tư vần ngân hàng hoặc tư vấn chứng khoán….theo đơn đặt hàng hoặc thực hiện các dịch vụ ngân hàng khác
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
– Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;
– Có thể học tập liên thông lên Đại học các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Tài chính- Ngân hàng.
4- Ngành Lâm nghiệp
Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Lâm nghiệp hệ Cao đẳng chuyên nghiệp của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, sinh viên có khả năng:
Kiến thức:
– Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
– Có trình độ về toán cao cấp, thống kê toán học ứng dụng trong lâm nghiệp đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
– Có trình độ vững chắc về các môn học cơ sở như: sinh thái rừng, sinh lý thực vật, thực vật rừng, đo đạc, khí tượng thuỷ văn, động vật rừng, … để tiếp thu tốt các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
– Có hiểu biết sâu sắc về những kiến thức chuyên ngành như các nguyên lý lâm sinh, điều tra quy hoạch rừng, quản lí bảo vệ rừng, trồng rừng, khoa học đất, công nghiệp rừng, nông lâm kết hợp,…
– Có kiến thức về tin học ứng dụng trong ngành Lâm nghiệp;
– Có trình độ tiếng Anh Elementary
– Có trình độ tin học B
Kỹ năng:
– Sử dụng thành thạo các dụng cụ, máy móc hỗ trợ trong đo đạc, điều tra, công nghiệp rừng, quản lý bảo vệ rừng, …trong các hoạt động thiết kế sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp.
– Nhận biết tốt cây rừng, phân loại rừng, phân loại gỗ, có hiểu biết vững chắc những nguyên lý lâm sinh cơ bản trong sinh thái rừng, trồng rừng, chọn giống lâm nghiệp, điều tra, quy hoạch, nông lâm kết hợp, khai thác rừng, quản lý bảo vệ rừng, …
– Tổ chức tốt các hoạt động điều tra thu thập số liệu ngoại nghiệp, thành thạo việc xử lý, tính toán nội nghiệp, viết được các báo cáo thuyết minh theo các chuyên đề trong lâm nghiệp như: Kĩ thuật lâm sinh, điều tra quy hoạch, công nghiệp rừng, quản lý bảo vệ rừng, …
– Có kĩ năng làm việc nhóm trong các hoạt động thiết kế sản xuất và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp.
– Có kĩ năng giao tiếp tiếng anh thông thường.
– Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như Word, Excel, Powerpoint, Internet, phần mềm thống kê toán học trong lâm nghiệp.
– Vận dụng tốt các nguyên lí lâm sinh vào các hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, xây dựng được các mô hình sử dụng bền vững tài nguyên rừng.
– Vận dụng linh hoạt các phương pháp khuyến nông, lâm để tổ chức vận động người dân sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng.
Thái độ:
– Có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, trung thực, có nếp sống lành mạnh.
– Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên về mọi mặt, có quan hệ xã hội tốt và đúng mực.
– Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp
Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:
Tốt nghiệp cao đẳng ngành Lâm nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại: các cơ quan quản lí nhà nước về Nông – Lâm nghiệp và công nghiệp rừng; Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình kĩ thuật lâm nghiệp; các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về Nông – Lâm nghiệp; các Phòng Nông – Lâm huyện, các trung tâm Khuyến nông – Khuyến Lâm; tham gia các dự án Lâm nghiệp; các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ trong sản xuất, kinh doanh Nông lâm nghiệp.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
– Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;
– Có thể học tập liên thông lên Đại học các ngành: Lâm học, Lâm nghiệp, Quản lý bảo vệ rừng, Nông lâm kết hợp.
5- Ngành Khuyến nông
Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Khuyến nông hệ Cao đẳng chuyên nghiệp của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, sinh viên có khả năng:
Kiến thức:
– Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
– Có trình độ về toán, vật lý, hóa học, sinh học, toán cao cấp, thống kê toán học ứng dụng trong nông lâm nghiệp đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
– Có hiểu biết về kiến thức cơ sở ngành : xã hội học nông thôn, phát triển cộng đồng, hệ thống nông nghiệp, kinh tế nông thôn, các phương pháp khuyến nông cơ bản và những kiến thức cơ bản về kỹ thuật nông lâm thuỷ sản, tâm lý học nông dân…
– Có kiến thức chuyên ngành : đào tạo người lớn, xây dựng mô hình trình diễn, đào tạo cán bộ tập huấn, thông tin truyền thông…
– Có kiến thức về tin học và sử dụng được một số phần mềm máy tính thông dụng cho chuyên ngành.
– Có trình độ tiếng Anh Elementary
– Có trình độ tin học B
Kỹ năng:
– Có kỹ năng về tổ chức quản lý và điều hành các đơn vị khuyến nông cơ sở, các hoạt động khuyến nông, các hoạt động quảng bá, truyền thông chuyển giao và thực thi dự án.
– Có kỹ năng giao tiếp đối với các đối tác khác nhau trong hoạt động nghề nghiệp  và lãnh đạo thúc đẩy, điều hành nhóm làm việc.
– Có kỹ năng phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong sản xuất, hoạt động nghề nghiệp đời sống.
Thái độ:
– Có ý thức trách nhiệm công dân; thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
– Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam.
– Có tính hoà đồng, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:
Tốt nghiệp cao đẳng ngành Lâm nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan như: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, hợp tác xã, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông nghiệp; các tổ chức phi chính phủ.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
– Có khả năng tiếp tục học tập, liên thông lên đại học, sau đại học trong và ngoài nước.
–  Có khả năng tự học nâng cao trình độ đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.
6- Ngành Chăn nuôi
Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Chăn nuôi hệ Cao đẳng chuyên nghiệp của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, sinh viên có khả năng:
Kiến thức:
– Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
– Có kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa, và đặc biệt là kiến thức về sinh học có liên quan đến “các nguyên lý sinh học của các kỹ thuật và công nghệ chăn nuôi thú y” để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức cơ sở và chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
– Có kiến thức sâu hơn về các nguyên lý sinh học của các kỹ thuật và công nghệ chăn nuôi, thú y thể hiện trong các kiến thức của các môn cơ sở như sinh lý, sinh hóa, di truyền chọn giống, dinh dưỡng gia súc, thú y học và các môn học cơ sở khác.
– Am hiểu sâu sắc khối kiến thức chuyên ngành như: chăn nuôi gia súc nhai lại (trâu, bò, dê, cừu) chăn nuôi gia súc dạ dày đơn như lợn, gia cầm và kiến thức thú y liên quan đến các bệnh của từng nhóm gia súc kể trên. Kiến thức của các môn học ngoài ngành quan trọng khác như: kinh tế nông nghiệp, khuyến nông và phát triển nông thôn cũng được trang bị.
– Có kiến thức về tin học và sử dụng được một số phần mềm máy tính thông dụng cho chuyên ngành.
– Có trình độ tiếng Anh Elementary
– Có trình độ tin học B
Kỹ năng:
– Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như: Word, Excel, Powerpoint, Internet….;
– Giao tiếp thông thường bằng tiếng anh
– Được trang bị kỹ năng nghề nghiệp về xây dựng chương trình phát triển chăn nuôi, thực hành tốt các kỹ năng nghề nghiệp thuộc kỹ thuật và công nghệ chăn nuôi thú y với ba nhóm kỹ năng chính là giống, thức ăn và thú y để thực hiện tốt các quy trình chăn nuôi và kiểm soát bệnh tật ở cơ sở sản xuất.
– Có khả năng nghiên cứu, chọn lựa và chuyển giao các kỹ thuật và công nghệ ngành chăn nuôi thú y vào sản xuất và biết tìm các giải pháp kỹ thuật và công nghệ phù hợp cho những cơ sở chăn nuôi có quy mô và trình độ khác nhau.
– Được trang bị những kỹ năng về tổ chức quản lý điều hành một đơn vị sản xuất (trang trại nhỏ lẻ, doanh nghiệp) với các kỹ năng then chốt về quản lý và điều hành công tác giống, dinh dưỡng thức ăn và thú y.
– Được trang bị các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm nhằm tiếp cận dễ dàng với các đối tượng phục vụ và phát huy được sự đóng góp của những người cùng làm việc để đạt hiệu quả công tác tốt nhất có thể.
– Xây dựng được mô hình chăn nuôi và đánh giá hiệu quả bền vững của mô hình ở cấp thôn bản.
– Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong sản xuất (kỹ năng xử lý tình huống)
Thái độ:
– Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
– Yêu ngành chăn nuôi thú y, có tính hòa đồng, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo. biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
– Có phương pháp làm việc khoa học, vừa biết độc lập tác chiến trong lao động nghề nghiệp vừa biết xâm nhập thực tế để hiểu biết sâu sắc hoàn cảnh của cơ sở sản xuất nhằm khai thác các tiềm năng của đơn vị phục vụ cho hiệu quả sản xuất tốt nhất.
Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:
Sau khi ra trường sinh viên có khả năng xin việc làm ở ba dạng tổ chức và xí nghiệp chính sau: làm việc tại các Cơ quan quản lý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp (sở ban ngành quản lý nhà nước về chăn nuôi thú y và nông nghiệp); Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chăn nuôi và nông nghiệp nói chung; Các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; Tổ chức chính phủ và phi chính phủ có liên quan đến quản lý nông nghiệp và chuyển giao kỹ thuật đến người dân, tổ chức triển khai thực hiện các dự án sản xuất chăn nuôi thú y ở cơ sở.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
– Có thể học tập liên thông lên đại học chuyên ngành chăn nuôi, chăn nuôi thú y.
– Có khả năng tự học nâng cao trình độ dựa trên các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị trong thời gian học tập ở nhà trường nhằm đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.
7- Ngành Thú y
Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Thú y hệ Cao đẳng chuyên nghiệp của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, sinh viên có khả năng:
Kiến thức:
– Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
– Có kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa, và đặc biệt là kiến thức về sinh học có liên quan đến “các nguyên lý sinh học của các kỹ thuật và công nghệ chăn nuôi thú y” để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức cơ sở và chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
– Được trang bị kiến thức sâu về các môn cơ sở như miễn dịch học, vi sinh vật học thú y, giải phẫu bệnh, sinh lý bệnh và các môn học cơ sở khác làm cơ sở cho việc tiếp thu các môn bệnh học chuyên khoa.
– Am hiểu kiến thức chuyên ngành như: bệnh nội và ngoại khoa, dược học, bệnh truyền nhiễm, bệnh ký sinh trùng, bệnh sinh sản, sản khoa, vệ sinh chăn nuôi đối với hai nhóm gia súc chính là gia súc nhai lại (trâu bò dê cừu) gia súc dạ dày đơn như lợn, gia cầm và kiến thức chăn nuôi liên quan đến nâng cao khả năng tự đáp ứng miễn dịch của gia súc và gia cầm kể trên. Am hiểu sâu sắc luật thú y. Kiến thức của các môn học ngoài ngành quan trọng khác như: kinh tế nông nghiệp, khuyến nông và phát triển nông thôn cũng được trang bị.
– Có kiến thức về tin học và sử dụng được một số phần mềm máy tính thông dụng cho chuyên ngành.
– Có trình độ tiếng Anh Elementary ; Có trình độ tin học B
Kỹ năng:
– Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như: Word, Excel, Powerpoint, Internet….; Giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh
– Thành thạo việc thu tinh nhân tạo gia súc, chuẩn đoán xét nghiệm bệnh, điều trị được bệnh và kiểm soát vệ sinh thú y.
– Được trang bị kỹ năng nghề nghiệp về chẩn đoán, điều trị và kiểm soát bệnh dịch trong các cơ sở sản suất có quy mô và trình độ khác nhau và các cộng đồng dân cư nông nghiệm có chăn nuôi, nhằm nâng cao năng xuất chăn nuôi và giảm thiểu rủi ro dịch bệnh trong sản xuất.
– Có năng lực nghiên cứu, chọn lựa và chuyển giao các kỹ thuật thú y và vào sản xuất và biết tìm các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm phòng và trị bệnh kịp thời trong đó coi trọng phòng bệnh là chính (kiểm soát sự lây lan bệnh dịch) cho những cơ sở chăn nuôi có quy mô và trình độ khác nhau và cho cộng đồng chăn nuôi.
– Được trang bị những kỹ năng về tổ chức quản lý điều hành một tổ chức thú y để thực hiện luật thú y một cách hiệu quả ở cơ sở được giao nhiệm vụ.
– Được trang bị các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm nhằm tiếp cận dễ dàng với các đối tượng phục vụ và phát huy được sự đóng góp của những người cùng làm việc để đạt hiệu quả công tác tốt nhất có thể.
– Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong công tác phòng và trị bệnh mới phát sinh trong sản xuất, biết phát hiện những vấn đề phức tạp của bệnh dịch phát sinh để liên hệ với thú y ngành, đồng bộ đưa ra các giải pháp tổng hợp ngăn ngừa bệnh dịch xuất hiện và lây nhiễm, bảo vệ sản xuất.
– Xây dựng được mô hình chăn nuôi kết hợp và đánh giá hiệu quả bền vững của mô hình ở cấp thôn bản.
Thái độ:
– Yêu ngành thú y, có tính hòa đồng, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
– Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
– Có phương pháp làm việc khoa học, vừa biết độc lập tác chiến trong lao động nghề nghiệp vừa biết xâm nhập thực tế để hiểu biết sâu sắc hoàn cảnh của cơ sở sản xuất nhằm khai thác các tiềm năng của đơn vị phục vụ cho công tác phòng và trị bệnh, kiểm soát bệnh dịch trong cơ sở sản xuất đạt hiệu quả tốt nhất có thể.
Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:
Sau khi ra trường sinh viên có khả năng xin việc làm ở ba dạng tổ chức và xí nghiệp chính sau: làm việc tại các Cơ quan quản lý và chỉ đạo thú y và sản xuất nông nghiệp (sở ban ngành quản lý nhà nước về thú y và nông nghiệp); Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chăn nuôi và nông nghiệp nói chung; Các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; Tổ chức chính phủ và phi chính phủ có liên quan đến quản lý nông nghiệp và chuyển giao kỹ thuật và công nghệ thú y; và các ban ngành hữu quan khác cần lao động có trình độ cao đẳng  thú y.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
Có thể học tập liên thông lên đại học chuyên ngành thú y, chăn nuôi, chăn nuôi thú y; có khả năng tự học nâng cao trình độ dựa trên các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị trong thời gian học tập ở nhà trường nhằm đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.
8- Ngành Quản lý đất đai
Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai hệ Cao đẳng chuyên nghiệp của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, sinh viên có khả năng:
Kiến thức:
– Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
– Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
– Có hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở của ngành Quản lý đất đai gồm: Đất và bảo vệ đất, Trắc địa, Bản đồ học, Bản đồ địa chính, Pháp luật đất đai,  Kinh tế đất, Hệ thống nông nghiệp,… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với công nghệ mới;
– Có kiến thức chuyên ngành sâu phù hợp với yêu cầu của xã hội, của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, như: Đánh giá đất, Quản lý hành chính đất đai, Đăng ký thống kê đất đai, Quy hoạch sử dụng đất, Đánh giá tác động môi trường,  Định giá đất, Tin học chuyên ngành quản lý đất, Thuế nhà đất, Thị trường bất động sản, Kỹ thuật bản đồ số, Quản lý đất nông nghiệp bền vững,…
– Có kiến thức về tin học và sử dụng được một số phần mềm máy tính thông dụng cho chuyên ngành.
– Có trình độ tiếng Anh Elementary .
– Có trình độ tin học B
Kỹ năng:
– Đo đạc và xây dựng các loại bản đồ thông qua qui trình khép kín, đo đạc hiện đại và ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý GIS, đặc biệt là bản đồ liên quân đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường như bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ địa hình, bản đồ tài nguyên,…
– Vận dụng đúng các các văn bản pháp quy và chính sách của nhà nước về lĩnh vực quản lý đất đai như Luật đất đai, đánh giá, định giá, qui hoạch, phân hạng, quản lý nhà nước, thanh tra,… để thực hiện các công việc trong hệ thống quản lý đất đai của nhà nước.
– Có khả năng làm việc theo nhóm; giao tiếp cộng đồng, truyền đạt thông tin; soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp về lĩnh vực quản lý đất đai; có khả năng hoạt động và cộng tác trong một tập thể đa ngành, đa lĩnh vực.
– Thực hiện được công việc đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác thống kê, kiểm kê và thanh tra đất. Thực hiện đúng trình tự giao đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất.
– Biết tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, hiểu biết về viễn thám và GIS trong công tác quy hoạch và sử dụng đất.
– Có khả năng phân tích và đề xuất các chính sách, biện pháp phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, kỹ thuật thuộc lĩnh vực đất đai có hiệu quả.
Thái độ:
– Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
– Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới về lĩnh vực đất đai của Việt Nam và thế giới; biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.
– Có tính hòa đồng, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo. biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:
Sau khi ra trường sinh viên có khả năng làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện, cấp xã về lĩnh vực Quản lý đất đai, như: Bộ Tài nguyên – Môi trường, Sở Tài nguyên – Môi trường các tỉnh, Phòng Tài nguyên- Môi trường các huyện, Cán bộ Địa chính xã-phường.
– Các công ty như: Công ty đo đạc, Công ty môi giới và định giá bất động sản; các dự án liên
quan đến đất đai và bất động sản; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên đất và Môi trường; Trung tâm khai thác và kinh doanh bất động sản; các Khu Công nghiệp; Khu Kinh tế;…
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
– Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ cao đẳng, đại học ngành Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên, Khoa học đất, Quản lý thị trường bất động sản và các ngành tương tự.
– Có khả năng tự học nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.
9- Ngành Trồng trọt
Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Trồng trọt hệ Cao đẳng chuyên nghiệp của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, sinh viên có khả năng:
Kiến thức:
– Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
– Có trình độ về toán, vật lý, hóa học, sinh học, toán cao cấp, thống kê toán học ứng dụng trong nông lâm nghiệp đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
– Có hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở của ngành trồng trọt gồm: khoa học đất, khí tượng thủy văn, di truyền, phân loại thực vật, sinh thái môi trường, giống cây trồng nông nghiệp, công nghệ sinh học… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với công nghệ mới;
– Có kiến thức chuyên ngành sâu phù hợp với yêu cầu của xã hội, của Nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt như: canh tác nông nghiệp, bảo vệ thực vật, hệ thống nông nghiệp, cây lương thực, cây rau, hoa quả, cây công nghiệp….
– Có kiến thức về tin học và sử dụng được một số phần mềm máy tính thông dụng cho chuyên ngành.
– Có trình độ tiếng Anh Elementary .
– Có trình độ tin học B
Kỹ năng:
– Thành thạo các thao tác kỹ thuật trồng cây lương thực, cây rau, hoa quả, cây công nghiệp.
– Vận dụng linh hoạt các phương pháp khuyến nông, khuyến lâm để tổ chức vận động người dân sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên phát triển kinh tế hộ bền vững.
– Đủ năng lực để tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp và chuyển giao đến người dân đạt hiệu quả cao nhất.
– Xây dựng được mô hình trình diễn về cây trồng nông nghiệp và đánh giá hiệu quả bền vững của mô hình ở cấp thôn bản.
– Có khả năng phân tích và đề xuất các chính sách, biện pháp phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, kỹ thuật thuộc lĩnh vực trồng trọt có hiệu quả.
Thái độ:
– Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
– Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới về lĩnh vực trồng trọt; biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.
– Có tính hòa đồng, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:
Sau khi ra trường sinh viên có khả năng xin việc làm việc độc lập ở các đơn vị sản xuất, cơ quan quản lý và chỉ đạo về sản xuất nông nghiệp như phòng nông nghiệp, trung tâm khuyến nông, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp nói chung; Các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; Tổ chức chính phủ và phi chính phủ có liên quan đến cây trồng nông nghiệp và chuyển giao kỹ thuật về cây trồng nông nghiệp; và các ban ngành hữu quan khác cần lao động có trình độ cao đẳng  trồng trọt. các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong sản xuất, kinh doanh nông lâm – thuỷ – sản.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
Có thể học tập liên thông lên đại học chuyên ngành trồng trọt, khuyến nông; có khả năng tự học nâng cao trình độ dựa trên các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị trong thời gian học tập ở nhà trường nhằm đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.