Kế hoạch Đào tạo

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA

I. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

  1. Khóa học 2011 – 2014
  2. Khóa học 2010 – 2013

  3. Khóa học 2009 – 2012

 II. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

  1. Khóa học 2011 – 2013
  2. Khóa học 2010 – 2012

 III. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

  1. Khóa học 2011 – 2013
  2. Khóa học 2010 – 2012

IV. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC

  1. Năm học 2011 – 2012
  2. Năm học 2010 – 2011