Phòng Đào tạo

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO
Số lượng: 05 cán bộ, nhân viên

Trưởng phòng
ThS. Vũ An Bình

P.Trưởng phòng
ThS, Đỗ Thị Hạnh

 

 

Danh sách cán bộ, nhân viên

1. ThS. Vũ An Bình                       – Trưởng phòng
2. ThS. Đỗ Thị Hạnh                     – Phó trưởng phòng
3. CN. Bùi Vũ Thị Hồng Minh      – Chuyên viên
4. CN. Ninh Bá Chình                    – Giáo viên
5. Ths. Nguyễn Thị Thu Hà           – Chuyên viên
Chức năng nhiệm vụ
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý quá trình đào tạo theo quy chế đào tạo đại tạo và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành  theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
2. Quản lý hồ sơ của học sinh sinh viên chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm đầu vào, đầu ra. Quản lý chương trình đào tạo của các hệ cao đẳng, liên thông, trung cấp chuyên nghiệp.Quản lý các văn bằng chứng chỉ theo quy định của Nhà nước.
3. Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, từng học kỳ, phân bổ số học phần cho từng năm, từng học kỳ sao cho mỗi học kỳ ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi kiểm tra kết thúc các học phần.
4. Xây dựng kế hoạch thời khóa biểu giảng đậy hàng tuần cho tất cả các khoa, các lớp, các hệ đào tạo bậc cao đẳng, liên thông và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ VHVL.
5. Thực hiện chức năng kiểm tra, tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt động dạy và học, chất lượng học tập tiến độ thực hiện. Sơ kết, tổng kết từng học kỳ và năm học.

6. Phối hợp với phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, các khoa, tổ bộ môn tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ các kỳ thi tuyển sinh, xét tuyển, thi học kỳ, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, lập hồ sơ theo quy định thông qua hội đồng thi và hiệu trưởng ký cá văn bằng, chứng chỉ chỉ tốt nghiệp.

7.Tham mưu đề xuất cho hiệu trưởng những giải pháp tích cực đẻ chỉ đạo công tác tuyển sinh hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm, liên kết đào tạo trong và ngoài trường với các cơ sở liên kết với trường.

8. Thực hiện đầy đủ và chính xác các công việc về hành chính giáo vụ.

9. Được hiệu trưởng ủy quyền phối hợp với phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng đậy, hướng đẫn thực hành thực tập của giảng viên. Đề xuất với hiệu trưởng các hình thức xử lý vi phạm quy chế đào tạo. Đề xuất hợp đồng giảng viên thỉnh giảng.

10. Thống kê làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

11. Tham mưu cho Hiệu trưởng rà soát kế hoạch giảng dạy của giảng viên, giáo viên trong các khoa, tổ bộ môn để điều chỉnh và bảo đảm tính câm đối về khối lượng giảng dạy. Thống kê khối lượng giảng dạy của giáo viên hàng tháng, đề xuất phương an giải quyết thanh toán tiền vượt giờ,thanh toán các hợp đồng giảng dạy.

12. Chủ động xây dựng kế hoạch và phố hợp với các bộ phận liên quan để tăng cường dự giờ giảng viên

13. Phối hợp với phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo phong trào tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, thi học sinh giỏi hàng năm.

14. Quản lý các giảng đường, sắp xếp lịch học tập, quản lý và phục vụ phòng chờ của giảng viên, điều hành giời lên lớp từng tiết học theo chuông báo.

15. Theo dõi và thực hiện việc xét cấp học bổng khuyến khích, chế độ trợ cấp xã hội cho học sinh sinh viên chuyên nghiệp hệ chính quy.

16. Trưởng phòng đào tạo và phó trưởng phòng đào tạo do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ hiện hành của Nhà nước.

17. Trưởng phòng đào tạo chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tổ chức thực hiện những nhiệm vụ được giao, phân công trách nhiệm cho trưởng phòng và các nhân viên của phòng, đề xuất bổ sung nhân lực, điều kiện làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao, quản lý văn bằng chứng chỉ, đổi mới và ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý kế hoạch và đào tạo.

18. Trưởng phòng đào tạo hoặc phó trưởng phòng đào tạo ủy viên thường trực hội đồng tuyển sinh, hội đồng thi tốt nghiệp, có trách nhiệm tham mưu giúp hiệu trưởng thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp hàng năm.

19. Cán bộ quản lý và giảng viên thuộc phòng đào tạo là giảng viên kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham gia giảng dạy theo quy định của Nhà nước về công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp hàng năm.

Địa chỉ liên hệ

Phòng 105, 106  tầng 1 khu Hiệu Bộ – Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Km 11 – P. Minh Thành – TX. Quảng Yên – T. Quảng Ninh
Điên thoại:0333873393
Email : phongdaotao.afc@gmail.com