Phòng Tài chính – Kế toán

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
Số lượng: 04 cán bộ, nhân viên

Trưởng Phòng
CN.Ngô Thị Minh Uyên

Danh sách cán bộ, nhân viên

1. CN. Ngô Thị Minh Uyên              – Trưởng Phòng
2. CN. Lê Thị Thủy                          – Giảng viên
3. CN. Nguyễn Thị Loan                  – Kế toán viên
4. CN. Nguyễn Thị Quỳnh               – Thủ quỹ
Chức năng và nhiệm vụ
1. Tham mưu giúp cho Hiệu trưởng quản lý thống nhất về tài chính của trường gồm: Tài sản cố định, tài sản không cố định, vốn ngoài ngân sách, vốn tự có. Chủ động xây dựng phương án tiết kiệm chi trên nguyên tắc hợp lý, chống lãng phí để cải thiện đời sống và xây dựng cơ sở vật chất của trường.2. Đôn đốc thực hiện kịp thời các khoản thu, thanh quyết toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo đúng qui định về chế độ kế toán – tài chính của nhà nước.3. Hàng năm có trách nhiệm kiểm tra, duyệt quyết toán của các Trung tâm và các đơn vị hoạt động có thu để tổng hợp quyết toán chung toàn trường.4. Theo dõi, tổ chức kiểm tra việc sử dụng vốn mua sắm vật tư thiết bị và tài sản khác của tất cả các bộ phận trong trường. Tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo qui định.5. Hàng năm có trách nhiệm tổng hợp những ý kiến đóng góp và đề xuất của cán bộ viên chức cơ quan để bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ.6. Tại Hộ nghị Cán bộ viên chức hàng năm, phải báo cáo quyết toán kinh phí hàng năm thực hiện, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, thông báo các loại nguồn kinh phí hàn nước cấp, khai toán kế hoạch phân khai các loại vốn vào các hoạt động của trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phương ná phát triển nguồn tìa chính hàng năm.7. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế quản lý sử dụng bảo quản tài liệu kế toán, quỹ tiền mặt, sổ sách, báo cáo quyết toán hàng năm, thực hiện thu chi theo nguyên tắc quy định của Bộ Tài chính, của Vụ Tài chính Bộ Nông nghiệp và PTNT.

8. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo.

Địa chỉ liên hệ

Khu Hiệu bộ – Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Km 11 – Minh Thành – Yên Hưng – Quảng Ninh
Điên thoại: 0333.873.004
Địa chỉ Email:  phongtckt.afc@gmail.com