Tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia” của Bộ chính trị khóa XII.

Đây là một trong các nội dung của Kế hoạch số 85-KH/TU vừa được Ban Thường vụ Thị uỷ ban hành ngày 20/8/2018 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30-NQ/TW về Chiến lược An ninh mạng quốc gia của Bộ Chính trị khoá XII. Đồng thời, ngày 22/8/2018 Ban Tuyên giáo Thị uỷ tổ chức hội nghị báo cáo viên Quý III năm 2018.

Toàn cảnh buổi học tập Nghị quyết 29, 30-NQ/TW ngày 25/7/2018

Chiều ngày 05/9/2018, tại Hội trường tầng 5 trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc đã triệu tập toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường, đồng chí Phan Thanh Lâm – Bí thư Đảng bộ Trường đã giới thiệu, phổ biến những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thông qua các Hội nghị giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30-NQ/TW về Chiến lược An ninh mạng quốc gia. Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết. Đồng thời cần nhận thức, đánh giá đúng, đầy đủ, sâu sắc về vai trò quan trọng của an ninh mạng; thời cơ, thách thức, mối đe doạ từ không gian mạng đối với đất nước ta; từ đó đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá và tội phạm trên không gian mạng; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Đ/c Phan Thanh Lâm – Bí thư đảng bộ Trường phổ biến, quán triệt các Nghị quyết

Yêu cầu đặt ra là việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết. Xây dựng cơ chế thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.