Công đoàn

THÔNG TIN CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÔNG ĐOÀN

1. Dương Trung Hiếu: Chủ tịch
-Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản lý tài nguyên rừng
– Trinh độ LLCT: Cao cấp
– Mobile phone: 0904.748.307
– Email: hieuafc75@gmail.com

 

2. Phạm Tùng Đông: Phó Chủ tịch
-Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công
– Trinh độ LLCT: Cao cấp
– Mobile phone: 0912153579
3. Bùi Thị Thủy: Ủy viên Ban thường vụ
-Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
– Trinh độ LLCT: Trung cấp
– Mobile phone: 0904282336
4. Lê Quang Trường: Chủ nhiệm UBKT
-Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý TNR
– Trinh độ LLCT: Trung cấp
– Mobile phone: 0915418386