Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015-2017

 

Chủ tịch: Dương Trung Hiếu

Di động:          0904.748.307
Email:             hieuafc75@gmail.com

 

Phó Chủ tịch: Phạm Tùng Đông

Di động:          0912.153.579
Email:             phamtungdong_afc2008@yahoo.com