Hội đồng trường

 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC KHÓA I

Chủ tịch:  Phan Thanh Lâm

Điện thoại:       0333.873.146
Di động:           0912.558.857
Email:              thanhlamthln@yahoo.com

Thư ký: Vũ An Bình

Điện thoại:
Di động:            0979.758.899
Email:              doantn.afc@gmail.com

Thành viên: Nguyễn Ngọc Thụy

Điện thoại:
Di động:           0989.098.011
Email:              thuyopd@gmail.com

Thành viên: Dương Trung Hiếu

Điện thoại:
Di động:           0904.748.307
Email:              hieuafc75@gmail.com

Thành viên: Nguyễn Văn Tường

Điện thoại:
Di động:           0987.221.535
Email:             

Thành viên: Ngô Thị Minh Uyên

Điện thoại:        0333.873.009
Di động:           0915.255.223
Email:              minhuyen68@gmail.com

Thành viên: Vũ Công Hoàng

Điện thoại:
Di động:            0936119191
Email:               

Thành viên: Mai Thị Thanh Nga

Điện thoại:
Di động:            0985.802.856
Email:             

Thành viên: Bùi Thị Thủy

Điện thoại:
Di động:          0904282336
Email:           

Thành viên: Nguyễn Thanh Hà

Điện thoại:
Di động:          0983844058
Email:   

Thành viên: Trần Thị Thắm Hồng

Điện thoại:
Di động:          0912023365
Email:   

Thành viên: Phạm Thị Thu Phương

Điện thoại:
Di động:          0904420390
Email:   

Thành viên: Mai Trọng Thịnh

Điện thoại:
Di động:          0943.542.683
Email:   

Thành viên: Nguyễn Đức Long

Điện thoại:
Di động:          0968.131.566
Email:   

Thành viên: Trần Hòa

Điện thoại:
Di động:          
Email: