Sứ mạng – Tầm nhìn

1. Sứ mạng

Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa ngành nghề, đa cấp trình độ, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng Đông Bắc và cho đất nước; Thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đóng góp vào sự phát triển của ngành Nông nghiệp và PTNT, kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh và của vùng Đông Bắc.

2. Tầm nhìn

Phấn đấu đến năm 2025 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao;năm 2030 có trên 50% các ngành/nghề đào tạo tiếp cận trình độ các nước ASEAN và Quốc tế; Trở thành địa chỉ đào tạo và nghiên cứu ứng dụng có uy tín trong nước, có hệ thống quản trị tốt, có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT, kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh và của vùng Đông Bắc.

3. Hệ thống giá trị cơ bản (giá trị cốt lõi)

– Lấy Chất lượng đào tạo đạt chuẩn khu vực ASEAN và Thế giới làm mục tiêu.

– Lấy Số lượng HSSV ra trường có việc làm làm lời cam kết.

– Lấy Truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển làm sự tự tin.