Phòng Tổ chức – Hành chính

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH Số lượng: 07 cán bộ, nhân viên    Trưởng  phòng Ths. Đào Thanh Giang   Phó Trưởng  phòng Ths. Phạm Văn...

BÀI VIẾT MỚI

Quyết định về công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2023...

Bạn có thể click vào đường link sau để tra cứu thông tin: Download

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2023

Bạn có thể click vào đường linh sau để tra cứu thông tin:Download

Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022

Bạn có thể click vào đường link sau để tra cứu thông tin: Download

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2020

Bạn có thể click vào đường link sau để tra cứu thông tin: Download

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân...

Bạn có thể click vào đường link sau để tra cứu thông tin: Download