Phòng Quản lý thiết bị & đầu tư

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐẦU TƯ
Số lượng: 04 cán bộ, nhân viên

Trưởng phòng
CN.Vũ Thị Hồng Hạnh

Danh sách cán bộ, nhân viên 

1. CN. Vũ Thị Hồng Hạnh           - Trưởng Phòng
2. Ks. Phùng Ngọc Sơn                - Nhân Viên
3. TC. Mạc Thị Minh Huệ           - Nhân Viên
4. TC Nguyễn Văn Thiện            - Nhân viên điện nước

 

Chức năng và nhiệm vụ

1. Quản lý và khai thác sử dụng các công trình đầu tư xây dựng cơ bản.

2. Đề xuất, lập kế hoạch, thiết kế, dự toán chi tiết và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về công tác xây dựng cơ bản và tổ chức đấu thầu xây dựng cơ bản hàng năm.

3. Hàng năm có nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, đồ dùng dạy học từ các bộ phận theo Chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị theo kinh phí thường xuyên trình Hiệu trưởng phê duyệt.

4. Tổ chức triển khai mua sắm các thiết bị vật tư, đồ dùng dạy học theo kế hoạch đã được phê duyệt (Tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị vật tư theo qui định hiện hành của nhà nước; liên hệ với các cơ sở để mua sắm trang thiết bị, vật tư cho cơ quan).

5. Bàn giao tài sản đã mua sắm cho các bộ phận theo kế hoạch đã được phê duyệt. lập kế hoạch kiểm tra hiệu quả sử dụng các tài sản của các bộ phận để kịp thời phát hiện những hiện tượng hư hỏng, thất thoát, lãng phí. Lập kế hoạch sửa chữa bảo trì trang thiết bị.

6. Thực hiện chức năng quản lý tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán tổ chức kiểm kê, đánh giá chất lượng tài sản hàng năm, đề xuất việc thanh lý, nhượng bán tài sản theo quy định của pháp luật

7. Quản lý kho dụng cụ sản xuất, nhà ăn của nhà trường.

Địa chỉ Liên hệ:

Tầng 1 khu Hiệu Bộ – Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Km 11 – Minh Thành – Yên Hưng – Quảng Ninh
Điện thoạI:
Địa chỉ Email: phongqltbdt.afc@gmail.com