Phòng Tổ chức – Hành chính

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
Số lượng: 07 cán bộ, nhân viên 

 

Trưởng  phòng
Ths. Đào Thanh Giang

 

Phó Trưởng  phòng
Ths. Phạm Văn Bắc
Danh sách cán bộ, nhân viên:
1. Ths. Đào Thanh Giang                   - Trưởng phòng 
2. CN. Đồng Thị Hạnh                       - Nhân viên 
3. Trần Đức Thịnh                              - Lái xe
4. Ths. Phạm Văn Bắc                        - Phó Trưởng phòng
5. Vi Thị Nông                                    - Nhân viên
6. Trần Thị Lê Dung                           - Nhân viên
7. Nguyễn Nam Cường                       - Nhân viên

Chức năng và nhiệm vụ

1. Tham mưu cho Ban giám hiệu về việc sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý và công tác cán bộ. Tuyển dụng, sắp xếp bố trí cán bộ viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị trong cơ quan. Quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm. Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức theo quy định hiện hành.

2. Phụ trách công tác hành chính, y tế, vệ sinh môi trường, sắp xếp phòng họp, phòng khách cơ quan, hội trường lớn, phụ trách công tác văn phòng, soạn thảo các văn bản, các quyết định về mặt tổ chức, kiểm tra nội dung, thể thức văn bản trước khi trình Hiệu trưởng ký. Quản lý công tác văn thư, cập nhật thông tin, công văn trên mạng, lưu trữ tài liệu theo quy định hiện hành. Quản lý chặt chẽ con dấu.

3. Quản lý biên chế lao động, tiền lương, phổ biến chế độ chính sách và giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người lao động.

4. Triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động, quy chế dân chủ cơ quan của các đơn vị. Bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ và thường trực cơ quan. Phối hợp với phòng Công tác sinh viên đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết những nhiệm vụ liên quan đến nếp sống sinh hoạt của HSSV.

5. Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị đăng ký thi đua; đôn đốc và tổng hợp kết quả thi đua của các đơn vị; theo dõi và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến; phối hợp với các phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức đánh giá kết quả các sáng kiến cải tiến và áp dụng các sáng kiến cải tiến của cán bộ viên chức, tổ chức hội nghị xét duyệt các danh hiệu thi đua và hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến. Đề xuất với Hiệu trưởng khen thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể có thành tích nổi bật.

6. Tổ chức Hội đồng xét kỷ luật cán bộ viên chức theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

7. Thực hiện các quy định về quản lý phương tiện ô tô và thực hiện kế hoạch điều vận của Ban giám hiệu. Quản lý hệ thống điện trong cơ quan.

8. Kết hợp với phòng Đào tạo, phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế giao dịch tiếp khách, lo thủ tục xuất nhập cảnh cho cán bộ giảng viên, và khách quốc tế theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 201, 202 tầng 2 khu Hiệu Bộ – Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc
Km 11- Minh Thành – Yên Hưng – Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.873.153
Email: phongtchc.afc@gmail.com