Thông báo về Hồ sơ xin nhập học vào lớp 10 hệ GDTX kết hợp học Trung cấp

Thông báo về Hồ sơ xin nhập học vào lớp 10 hệ GDTX kết hợp học Trung cấp tại trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc năm 2019.

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NĂM 2019

MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN VÀO TRUNG CẤP VÀ LỚP 10 GDTX NĂM 2019

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ NHẬP HỌC HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 2019