TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN CỦA TÂN HỌC SINH SINH VIÊN, NĂM HỌC 2020-2021

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN CỦA TÂN HỌC SINH SINH VIÊN

NĂM HỌC 2020-2021

Ngày 03/9/2020 Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc tổ chức khai mạc tuần sinh hoạt công dân đầu khóa đối với tân học sinh sinh viên năm học 2020-2021.

Tuần giáo dục công dân nhằm giúp các tân học sinh sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật của HSSV; đồng thời xác định được phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Click tại đây xem chi tiết