Quyết định ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CĐ NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 449/QĐ-CĐNLĐB-KTKĐCL Quảng Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm học 2018-2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

        Căn cứ Quyết định số 4315/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc;
       Căn cứ thông tư số 28/2017/BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
        Căn cứ Biên bản họp ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống bảo đảm chất lượng trường ngày 9/7/2018;
         Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2018 của trường.
(có văn bản  kèm theo)
Điều 2. Ban giám hiệu, Cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong toàn trường phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu đề ra hàng năm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, xây dựng nhà trường trở thành trường chất lượng cao trong những năm tới.
Điều 3. Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, trưởng các đơn vị, cán bộ viên chức và học sinh-sinh viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;
- Ban giám hiệu;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu: VT, KTKĐCL.