SỔ TAY BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2019

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-CĐNLĐB-KTKĐCL ngày 03 tháng 01 năm 2019 – Kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng trường giai đoạn 2019-2020, phòng Khảo thí và Kiểm đinh chất lượng đã phối hợp với các phòng ban, Khoa, Trung tâm tiến hành xây dựng Hệ thống bảo đảm chất lượng.

Căn cứ thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Khảo thí đã thực hiện các nội dung công việc: xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng, xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng trường. Sau khi Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng đã được ban hành, căn cứ vào cơ cấu bộ máy quản lý của trường, phòng Khảo thí phân tích, xác định các hoạt động quản lý của các đơn vị để tham mưu cho Ban giám hiệu giao nhiệm vụ cho các đơn vị xây dựng hệ thống các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng. Số lượng các quy trình xây dựng đã hoàn thành là 30 quy trình bao gồm các quy trình quản lý thực hiện các hoạt động chính của các đơn vị. Các quy trình được xây dựng theo mẫu thống nhất và được Ban giám hiệu xét duyệt. 

Sổ tay bảo đảm chất lượng của trường được xây dựng năm 2019 cũng đã được hoàn thiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Hệ thống bảo đảm chất lượng của trường được xây dựng năm 2019 đã được Hội đồng thông qua và đồng ý vận hành. Phòng Khảo thí Kiểm định chất lượng đã trình Hiêu trường phê duyệt Quyết định số 645/QĐ-CĐNLĐB-KTKĐCL ngày 23 tháng 9 năm 2019 – Vận hành hệ thống Bảo đảm chất lượng. Các đơn vị thực hiện công tác quản lý theo Hệ thống quy trình, công cụ đã được xây dựng và phê duyệt. Trong quá trình vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng, các đơn vị theo dõi, phân tích đánh giá các ưu điểm, nhược điểm và đề xuất cải tiến, chỉnh sửa, thêm mới quy trình, công cụ quản lý để hệ thống ngày càng hoàn chỉnh, phù hợp với thực tế trong từng giai đoạn nhất định để phát huy hiệu quả công tác góp phần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường.

Tải về Sổ tay bảo đảm chất lượng: https://drive.google.com/file/d/14htdZW50-oEKI9jqinBszG6sodTNY5mi/view?usp=drive_web

Tải về các quy trình, công cụ của hệ thống bảo đảm chất lượng: https://drive.google.com/file/d/1X9TBXBtENMJ1zvVsH-jK89TJsyOyJOBn/view?usp=drive_web