KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2022

Kết quả tự đánh giá chất lượng trường, chất lượng chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn năm 2022 của trường

http://afcdongbac.edu.vn/wp-content/uploads/2018/07/BB-HOI-DONG-THONG-QUA-BC-2022-Bản-in.pdf

http://afcdongbac.edu.vn/wp-content/uploads/2018/07/QD-CONG-NHAN-KQ-TDGCL-NĂM-2022-.pdf

http://afcdongbac.edu.vn/wp-content/uploads/2018/07/Báo-cáo-TĐG-CLT-2022.docx

http://afcdongbac.edu.vn/wp-content/uploads/2018/07/BB-HOP-HĐ-TĐG-CTĐT-CBMA-2022-Bản-in.pdf

http://afcdongbac.edu.vn/wp-content/uploads/2018/07/QD-CNHAN-KQ-D.GIA-CL-C.TRINH-CBMA-2022-Bản-in.pdf

http://afcdongbac.edu.vn/wp-content/uploads/2018/07/BC-TĐG-CTĐT-KTCBMA-2022.pdf