KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI, TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2023

Sau nhiều năm tự đánh giá chất lượng trường, Năm 2023 Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc hợp đồng với Trung tâm Hỗ trợ tư vấn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cộng đồng để đánh giá ngoài.

  • Thời gian khảo sát sơ bộ: Ngày 26/6/2023.
  • Thời gian khảo sát chính thức: từ ngày 27/6/2023 đến ngày 03/7/2023.
  • Tổng số điểm đánh giá ngoài chất lượng: 86/100 điểm.
  • Kết quả Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề trọng điểm, trường tiến hành đánh giá 03 chương trình đào tạo hệ trung cấp. Kết quả tự đánh giá cụ thể trong bảng tổng hợp kết quả theo đường link. Nháy chuột vào đường link để tải về máy: 

http://afcdongbac.edu.vn/wp-content/uploads/2018/07/CDNLDB-BAO-CAO-TU-DANH-GIA-TRUONG-2023.docx

http://afcdongbac.edu.vn/wp-content/uploads/2018/07/QUYET-DINH-CAP-GIAY-CHUNG-NHAN-CO-SO-CDNLDB.pdf

http://afcdongbac.edu.vn/wp-content/uploads/2018/07/QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO-CDNLDB.pdf

http://afcdongbac.edu.vn/wp-content/uploads/2018/07/BM04.19-BÁO-CÁO-ĐÁNH-GIÁ-NGOÀI_CƠ-SỞ_CĐNLĐB_Sau-giải-trình.docx

http://afcdongbac.edu.vn/wp-content/uploads/2018/07/BC-TĐG-CTĐT-KTCBMA-2023-1.pdf