Thông báo chương trình Hoạt động của cựu Học sinh, Sinh viên nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1962-2022)

Thông báo chương trình Hoạt động của cựu Học sinh, Sinh viên nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1962-2022)

Chương trình Hoạt động của cựu Học sinh, Sinh viên nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1962-2022)