BC TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KT CHẾ BIẾN MÓN ĂN NĂM 2023

Ban đọc vui lòng tải tệp báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình nghề Kỹ thuật chế biến món ăn năm 2023 của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

http://afcdongbac.edu.vn/wp-content/uploads/2018/07/BC-TĐG-CTĐT-KTCBMA-2023.pdf