Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua ” Cán bộ, viên chức và người lao động Trường cao đẳng Nông lâm Đông Bắc thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025:  Để tìm hiểu về kế hoạch này bạn có thể xem và download tại đây: Download